Grillen

Den 29ten an den 30te Juli huet d'Schierener Musek zu Angelduerf beim Cactus gegrillt. 4 Equipen à 4 Leit hunn derfir gesuergt, datt keen huet missen nom Akafen hongreg heem goen.